+48 881 20 20 20
+48 881 20 20 20

Urlop ojcowski

Przepisy prawa po narodzinach dziecka nadają rodzicom szereg uprawnień. Z części z nich mogą korzystać oboje, natomiast część z nich stanowi osobiste prawo każdego z rodziców. W mediach najczęściej mówi się o przywilejach mam, często zapominając, że również ojcowie mają szereg przywilejów, których nie wolno pomijać. Tym bardziej, że również dla mężczyzny narodziny potomka są ogromnym przeżyciem. Nie tylko młoda mama musi przyzwyczaić się do nowej roli, ale również młody tata musi mieć szansę, aby nawiązać relację z dzieckiem, gdyż po narodzinach dziecka życie obojga rodziców ulega zmianie.

Co do zasady, to kobiety wykorzystują urlop macierzyński, dlatego też ustawodawca wychodzi ojcom naprzeciw i wprowadza instytucję urlopu ojcowskiego. Urlop ojcowski, to nic innego jak okres czasu wolnego od pracy, który ojciec wychowujący dziecko ma prawo wykorzystać w celu spędzenia większej ilości czasu z niedawno narodzonym dzieckiem.

Poniżej zostaną przedstawione najważniejsze informacje oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące urlopu ojcowskiego:

Komu może zostać przyznany urlop ojcowski?

Urlop ojcowski przysługuje ojcu wychowującemu dziecko. Trzeba tylko pamiętać, że można go wykorzystać do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia.

Oznacza to, że nie musi on być wykorzystany bezpośrednio po narodzinach dziecka. To ojciec decyduje kiedy chce wykorzystać urlop, w zależności od jego osobistej sytuacji. Pracodawca nie może zlecić pracownikowi jego wykorzystania, jak również nie może zakazać pracownikowi skorzystania z przysługującego mu uprawnienia.

Co do zasady, oprócz wieku dziecka, jedyną przesłanką, jaką musi spełniać ojciec, jest fakt wychowywania dziecka.

Warto zwrócić uwagę, że przepis nie wymaga, aby rodzice dziecka pozostawali w związku małżeńskim. Ważne jest jedynie faktyczne sprawowanie opieki nad dzieckiem. W celu ustalenia, czy ojciec wychowuje dziecko należy przyjąć, że wystarczające jest jego oświadczenie. Pracodawca nie posiada żadnych uprawnień, które pozwalałyby mu sprawdzać, czy pracownik faktycznie opiekuje się dzieckiem, a jeśli tak, to w jakim zakresie i z jaką częstotliwością.

Przykład: Ojciec złożył wniosek o udzielenie mu urlopu w dniu w którym dziecko ukończyło 24 miesiąc życia. Rodzice ustalili, że z momentem ukończenia przez dziecko 2 lat matka wróci do pracy, a ojciec w okresie przejściowym zajmie się wychowaniem dziecka. Czy ojciec otrzyma urlop ojcowski ?
Nie. Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego należy złożyć w takim terminie, aby ostatni dzień urlopu przypadał na dzień poprzedzający dzień ukończenia przez dziecko drugiego roku życia. Ojciec złożył spóźniony wniosek, gdyż w dacie jego złożenia utracił uprawnienie do skorzystania z urlopu ojcowskiego.

Przykład: Czy ojciec który nie mieszka z dzieckiem może otrzymać urlop ojcowski?
Tak, ojciec który na co dzień nie mieszka z dzieckiem może otrzymać urlop ojcowski. Ojciec dziecka nie ma obowiązku mieszkać z matką i małoletnim w jednym miejscu. Jak również uprawnienie do urlopu ojcowskiego nie jest uzależnione od prowadzenia przez rodziców dziecka wspólnego gospodarstwa. Sam fakt innego miejsca zamieszkania nie powoduje, że ojciec nie uczestniczy w wychowaniu dziecka.

Umowa – jaki jej rodzaj jest podstawą urlopu ojcowskiego?

Aby korzystać z urlopu ojcowskiego, mężczyzna musi pozostawać w stosunku pracy. Ustawodawca rozumie przez to pojęcie zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę. Staż oraz wymiar czasu pracy pracownika (umowa na cały etat, część etatu, na czas określony lub czas nieokreślony) są w tym kontekście bez znaczenia. Natomiast mężczyźnie pracującemu na umowę zlecenie, o dzieło, czy też bezrobotnemu urlop ojcowski się nie należy.

Urlop ojcowski dla przedsiębiorcy?

Kodeks pracy wprost nie przewiduje urlopu ojcowskiego dla ojca – przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą. Przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przewidują możliwość skorzystania ze swego rodzaju “urlopu”, który wymiarem i warunkami nie różni się od urlopu ojcowskiego. Trwa on 14 dni i w jego czasie ojciec pobiera zasiłek. Jednak przedsiębiorca, który chce skorzystać z tego rodzaju “urlopu” musi wcześniej, przed złożeniem wniosku opłacać dobrowolne składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz nie mieć żadnych zaległości z tego tytułu.

Aby uzyskać zasiłek należy złożyć wniosek do ZUS o wypłatę. W tym celu najlepiej skontaktować się z właściwym Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz uzyskać informacje jakie dokładnie dokumenty są niezbędne do otrzymania zasiłku. Na pewno organ będzie wymagał wypełnienia odpowiedniego druku – formularza oraz przedłożenia dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej. Zapewne ojciec będzie musiał również przedłożyć odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.

Ile trwa urlop ojcowski i czy można go podzielić?

Urlop ojcowski jest udzielany w wymiarze do 2 tygodni. Nie można wykorzystać większej liczby dni, ale można go skrócić i wykorzystać jedynie połowę w wymiarze 7 dni. Trzeba jednak pamiętać, że w takim przypadku pracodawca nie ma obowiązku zapłacić pracownikowi za niewykorzystaną część urlopu. Urlop ojcowski jest uprawnieniem ojca, z którego może skorzystać. Pracodawca ma jedynie obowiązek rozpatrzyć wniosek pracownika. W przypadku niezłożenia przez ojca wniosku o urlop ojcowski pracodawca nie może samodzielnie wysłać pracownika, aby go wykorzystał.

Ojciec może wykorzystać urlop jednorazowo lub podzielić go na nie więcej niż dwie części. Przy czym żadna z nich nie może być krótsza niż tydzień. Oznacza to, że jeżeli chcemy wykorzystać urlop w dwóch częściach, to każda z nich musi wynosić 7 dni.

Przykład: Ojciec złożył wniosek o przyznanie urlopu ojcowskiego bezpośrednio po narodzinach dziecka w wymiarze 7 dni. Czy w kolejnym miesiącu może złożyć wniosek o wykorzystanie dalszych 7 dni?
Tak, zgodnie z art. 1833 § 11 kodeksu pracy urlop może być wykorzystany jednorazowo albo w nie więcej niż w 2 częściach z których żadna nie może być krótsza niż tydzień. Należy jedynie pamiętać, aby pomiędzy jedną a drugą częścią urlopu była przerwa, a pracownik złożył wnioski do pracodawcy w odpowiednich terminach.

W jaki sposób zgłosić chęć skorzystania z urlopu ojcowskiego?

Urlop ojcowski udzielany jest na pisemny wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko. Aby skorzystać z uprawnienia, ojciec ma obowiązek złożyć u pracodawcy pisemny wniosek w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Czas ten ma pozwolić pracodawcy na reorganizację miejsca pracy oraz dostosowanie grafiku zakładu pracy do nieobecności pracownika.

Czy urlop ojcowski jest uzależniony od sytuacji matki dziecka?

Nie. Urlop ojcowski nie jest zależny od sytuacji prawnej matki dziecka. Oboje rodzice w tym samym czasie mogą korzystać z przysługujących im urlopów – odpowiednio matka z urlopu macierzyńskiego, a ojciec z urlopu ojcowskiego. To od rodziców zależy w jaki sposób rozdysponują swoje uprawnienia. Mogą je wykorzystać w jednym czasie, jak również mogą wykorzystywać je naprzemiennie.

Czy ojciec przebywający na urlopie ojcowskim otrzymuje wynagrodzenie?

Ojciec otrzymuje zasiłek za czas przebywania na urlopie. Przepisy prawa nie regulują oddzielnie kwestii zasiłku za urlop ojcowski, dlatego też stosuje się odpowiednio przepisy o zasiłku macierzyńskim, a jego wysokość to 100 % podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego.
Trzeba pamiętać, że pobieranie zasiłku przez ojca jest niezależne od sytuacji prawnej matki dziecka. Oznacza to, że jeżeli nawet matka dziecka pobiera świadczenie w postaci zasiłku macierzyńskiego – to ta okoliczność nie wpływa na uprawnienie ojca.

Więcej informacji w artykule: Urlop macierzyński

Czy pracodawca może odmówić pracownikowi udzielenia urlopu ojcowskiego?

Co do zasady pracodawca nie może odmówić pracownikowi udzielenia urlopu ojcowskiego, o ile złożony przez niego wniosek nie uchybia żadnym warunkom formalnym. Pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu ojcowskiego zgodnie z wnioskiem pracownika.
Pracodawca, który odmawia pracownikowi urlopu ojcowskiego (w przypadku spełnienia przez niego warunków formalnych) naraża się na odpowiedzialność karną. Odmowa udzielenia pracownikowi urlopu w takim przypadku stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika i na podstawie art. 281 pkt 5 kodeksu pracy może skutkować nałożeniem na pracodawcę kary grzywny.

Jakie są warunki formalne wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego?

W celu ujednolicenia wymagań jakie muszą spełniać wnioski pracowników Ustawodawca wprowadził Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączonych do takich wniosków.

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego należy złożyć minimum na 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Wymóg ten jest istotny z punktu widzenia pracodawcy, który w czasie od złożenia przez pracownika wniosku do czasu faktycznego rozpoczęcia przez niego wykonywania urlopu ojcowskiego musi zorganizować zastępstwo dla pracownika lub zmienić organizację systemu pracy w zakładzie.
Co więcej, pracownik, który złoży wniosek w odpowiednim terminie, bez braków formalnych ma ustawowo zagwarantowane rozpoczęcie wykonywania urlopu we wskazanym przez siebie terminie.

Zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko urlopu ojcowskiego musi zawierać:

 • imię i nazwisko pracownika,
 • wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop ojcowski albo jego część.

Do wniosku należy dołączyć takie dokumenty jak:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów;
 • oświadczenie pracownika – ojca wychowującego dziecko, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części.

W jakim terminie pracodawca ma obowiązek rozpatrzyć wniosek o udzielenie urlopu?

Przepisy kodeksu pracy nie wprowadzają ustawowego terminu w jakim pracodawca ma obowiązek rozpatrzyć wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego. Jednakże w praktyce przyjmuje się, iż powinien to zrobić niezwłocznie po wpływie wniosku.

Warto mieć na uwadze, że w przypadku złożenia przez pracownika wniosku w sposób prawidłowy:

 • bez braków formalnych,
 • w odpowiednim terminie,
 • zawierającego wymagane dokumenty,
 • złożonego na prawidłowy okres czasu,
 • to pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Obowiązek uwzględnienia wniosku pracownika powoduje, że pracodawca nie może kwestionować prawidłowego wniosku pracownika i jest nim związany.
Pracodawca nie może również ustalić za pracownika okresu w jakim na wykorzystać urlop ojcowski – jest to niezależne uprawnienie ojca.

Czy pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek o udzielenie urlopu złożony na mniej niż 7 dni przed jego rozpoczęciem?

Nie. Pracownik, który złoży wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego na mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem jego wykonywania, musi zdawać sobie sprawę, iż pracodawca może odmówić mu udzielenia urlopu we wskazanym terminie.

W takim przypadku udzielenie urlopu we wskazanym przez pracownika terminie zależy wyłącznie od dobrej woli pracodawcy. Należy mieć na uwadze, że przepisy kodeksu pracy mają na celu ochronę obu stron stosunku pracy. W przypadku, gdy pracownik złoży wniosek po terminie (nie wypełniając tym samym ustawowych przesłanek), to nie może liczyć na to, że ustawodawca będzie w pełni chronił jego interesy. W takim przypadku chroniony będzie pracodawca, który w okresie krótszym niż ustawowe 7 dni może nie mieć możliwości organizacji pracy w zakładzie pracy w taki sposób, aby nieobecność pracownika – ojca nie miała wpływu na dalszą pracę.

Natomiast, gdy wniosek obarczony jest brakami formalnymi – należy przyjąć, że ich niezwłoczne uzupełnienie nie powinno tamować możliwości przyznania wniosku we wskazanym przez pracownika terminie. Chyba że z uwagi na to, pracodawca zostanie pozbawiony możliwości jego weryfikacji.
Trzeba pamiętać, że w sprawach pracowniczych zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi powinno zależeć na sprawnym załatwieniu sprawy, dlatego też obie strony muszą dołożyć należytej staranności.

Czy ojciec dziecka przysposobionego może liczyć na urlop ojcowski?

Tak, ojciec dziecka przysposobionego/adoptowanego również nabywa uprawnienie do wykorzystania urlopu ojcowskiego. Warunki jego przyznawania są takie same jak w przypadku narodzin dziecka biologicznego. Jedynie odmiennie oblicza się termin w jakim można skorzystać z uprawnienia. Zgodnie z kodeksem pracy ojciec ma prawo złożyć wniosek o urlop ojcowski do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.
Do wniosku (oprócz dokumentów wskazanych w pkt 9) należy również dołączyć kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka w przypadku, gdy wniosek dotyczy udzielenia urlopu ojcowskiego albo jego części na dziecko przysposobione oraz kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję.

Czy ojciec może „zrzec się” urlopu ojcowskiego na rzecz innej osoby?

Nie, ojciec nie może zrzec się uprawnienia związanego z urlopem ojcowskim na rzecz innej osoby (nawet jeżeli miałaby to być matka dziecka). Urlop ojcowski jest uprawnieniem ściśle związanym z pracownikiem – ojcem wychowującym dziecko i nie może zostać wykorzystany przez żadną inną osobę, nawet przez opiekuna dziecka jeżeli przejął go na wychowanie.

Czy pracownik w czasie urlopu ojcowskiego jest prawnie chroniony?

Tak, w czasie trwania urlopu ojcowskiego pracownik – ojciec posiada taką samą ochronę z jakiej korzysta matka przebywająca na urlopie macierzyńskim. Oznacza to, że pracodawca w okresie urlopu ojcowskiego nie może wypowiedzieć ani rozwiązać z pracownikiem umowy o pracę, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Więcej informacji w artykule: Urlop macierzyński

Czy po urlopie ojcowskim pracownik wraca na dotychczasowe stanowisko pracy?

Po powrocie z urlopu ojcowskiego pracodawca dopuszcza pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku. Jeżeli z uwagi na zmiany organizacyjne w firmie, dopuszczenie do pracy na tym samym stanowisku nie byłoby możliwe, to pracodawca ma obowiązek dopuścić pracownika do pracy na stanowisku równorzędnym lub innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym. Wynagrodzenie pracownika niezależnie od tego na jakim stanowisku (zgodnie z powyższym) będzie pracował pozostanie w wysokości niezmienionej – tak jakby nie korzystał z urlopu.
Pracodawca, który degraduje pracownika – ojca wracającego po urlopie ojcowskim do pracy, łamie przepisy prawa pracy.

Ile razy można korzystać z urlopu ojcowskiego?

Urlop ojcowski ściśle się wiąże z urodzeniem dziecka. Oznacza to, że z każdym urodzeniem dziecka ojciec nabywa prawo do wykorzystania urlopu ojcowskiego. Uprawnienia te są od siebie niezależne, co powoduje, że nawet jeżeli ojciec nie wykorzystał urlopu przy pierwszym dziecku, to przy drugim nadal może ze swojego uprawnienia skorzystać. Co więcej, uprawnienia te nie sumują się i jeżeli przy pierwszym dziecku ojciec nie wykorzystał urlopu, to ta pula dni wolnych przepada. Natomiast może skorzystać z urlopu przysługującego mu w związku z urodzeniem drugiego dziecka.
W przypadku ciąży mnogich stanowisko ustawodawcy nie jest jednolite. Co do zasady przyjmuje się, że w przypadku urodzenia większej liczby dzieci przy jednym porodzie wymiar urlopu ojcowskiego nie zwiększa się. ALE w takim przypadku warto skontaktować się z właściwym ZUS-em w celu ustalenia jaka jest praktyka w danym okręgu, gdyż pojawia się coraz więcej głosów, że w takim przypadku wymiar urlopu powinien być odpowiednio zwiększony zgodnie z liczbą urodzonych dzieci.

Przykład: Ojciec po urodzeniu pierwszego dziecka wykorzystał tydzień urlopu ojcowskiego. Po trzech latach urodziło się kolejne dziecko – ojciec złożył wniosek o przyznanie mu 3 tygodni urlopu (2 tygodni związanych z urodzeniem drugiego dziecka oraz 1 tygodnia zaległego urlopu). Czy pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu w wymiarze 3 tygodni?
Nie, pracodawca powinien wezwać pracownika do poprawienia wniosku. Pracownikowi w związku z urodzeniem drugiego dziecka przysługuje dwa tygodnie urlopu ojcowskiego i tylko taki wniosek będzie poprawny. Z uwagi na to, że pracownik nie złożył wniosku o urlop ojcowski w stosunku do pierwszego dziecka w odpowiednim terminie, to jego uprawnienie wygasa.

Przykład: W wyniku ciąży mnogiej podczas jednego porodu urodziło się troje dzieci. Ojciec złożył wniosek o wykorzystanie 6 tygodni urlopu ojcowskiego. Pracodawca odmówił udzielenia urlopu w wymiarze większym niż 14 dni twierdząc, że ojcu nie przysługuje urlop ojcowski we wskazanym przez niego wymiarze. Czy pracodawca miał rację? 
Co do zasady pracodawca ma rację. Obecnie panuje praktyka, że w przypadku ciąży mnogich wymiar urlopu ojcowskiego nie zwiększa się. Należy jednak pamiętać, że pojawiają się  interpretacje, które wskazują, że takie rozumienie przepisów nie jest prawidłowe. Dlatego też warto skontaktować się z odpowiednim ZUS-em i ustalić jak wygląda stosowanie przepisu w okręgu w którym zamieszkuje ojciec. 

Czy urlop ojcowski wlicza się do urlopu wypoczynkowego?

Nie. Urlop ojcowski nie wlicza się do wymiaru urlopu wypoczynkowego, są to dwa niezależne od siebie uprawnienia pracownika. Ojciec nie może jednocześnie korzystać z urlopu ojcowskiego oraz urlopu wypoczynkowego.
W momencie, gdy pracownik złoży wniosek o udzielenie mu urlopu ojcowskiego, to zaplanowany na ten sam okres urlop wypoczynkowy będzie musiał zostać przez pracodawcę przesunięty. Natomiast pracownik po nadejściu terminu do rozpoczęcia urlopu zacznie wykorzystywać urlop ojcowski.
Nawet jeśli pracownik już rozpoczął urlop wypoczynkowy i następnie złożył wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego, to zaplanowany na ten sam okres urlop wypoczynkowy zostanie przesunięty na inny termin.

Czy od urlopu ojcowskiego odlicza się soboty, niedziela i święta?

Nie. Wymiar urlopu ojcowskiego to 14 kolejnych następujących po sobie dni. Nie ma znaczenia czy są to dni robocze, soboty niedziele czy też święta. To ojciec decyduje w jakim czasie chce wykorzystać należny mu urlop i może zaplanować go w taki sposób, aby w czasie jego trwania nie było żadnych świąt, czy też dni ustawowo wolnych od pracy.

Czy zwolnienie lekarskie przerwy urlop ojcowski?

Nie, przepisy nie przewidują możliwości zmiany czy też przesunięcia terminu rozpoczęcia urlopu ojcowskiego w przypadku choroby pracownika. Prawnie nie ma przeszkód, aby urlop ojcowski był przez pracownika wykorzystywany w tym samym czasie co zwolnienie lekarskie.
Trzeba jednak pamiętać, że pracodawca może wyrazić zgodę na zmianę terminu wykonywania urlopu ojcowskiego, dlatego też w takim przypadku warto porozumieć się z pracodawcą.

Kto płaci pracownikowi w czasie urlopu ojcowskiego?

To, kto płaci pracownikowi zasiłek w czasie urlopu ojcowskiego jest zależne od miejsca – zakładu pracy, w jakim pracownik wykonuje pracę.
W przypadku pracodawcy zatrudniającego 20 lub mniej pracowników koszty zasiłku w całości obciążają Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast w przypadku zakładu pracy, który zatrudnia powyżej 20 pracowników, to pracodawca jest obowiązany do wypłaty środków.
Zgodnie z art 61 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, liczbę ubezpieczonych ustala się według stanu na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego. Natomiast w stosunku do płatników składek, którzy na ten dzień nie zgłaszali nikogo do ubezpieczenia chorobowego – według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonali takiego zgłoszenia.

Urlop ojcowski a urlop tacierzyński

Urlop ojcowski a urlop tacierzyński, to nie są tożsame pojęcia. Nie można ich używać zamiennie, gdyż są to dwa odrębne, odmienne od siebie uprawnienia, które przysługują ojcu po urodzeniu dziecka. Definicja, warunki oraz czas trwania urlopu ojcowskiego zostały w sposób dokładny omówione powyżej.
Natomiast urlop tacierzyński jest to potoczna nazwa, która nie występuje w kodeksie pracy, a określa okres niewykorzystanego przez matkę – pracownicę część urlopu macierzyńskiego, którą może w zamian niej wykorzystać ojciec dziecka.
Wymiar urlopu tacierzyńskiego zależy od tego jakim zakresie matka dziecka wykorzystała urlop macierzyński. Ojciec może przejąć do wykorzystania pozostałą część przysługującego pierwotnie matce urlopu.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy,
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączonych do takich wniosków,
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Do pobrania

mapa dojazdu

Centrum Medyczne Meavita

Nasza lokalizacja

ul. Rusznikarska 14 lokal XX,
31-261 Kraków

Rejestracja pacjentów

pon – czw: 8:00 – 18:00
pt: 8:00 – 16:00
+48 881 20 20 20
+48 881 30 30 30
kontakt@meavita.pl

Fizjoterapia

mgr Ewelina Bijak
+48 881 03 03 07

mgr Konrad Węgliński
+48 881 91 91 60

fizjoterapia@meavita.pl

Poradnia dietetyczna

mgr Aneta Żebrowska

dietetyka@meavita.pl

Infolinia testy prenatalne

+48 881 03 03 03

Poradnia psychologiczna

mgr Gabriela Czarnecka
+48 881 03 03 04

mgr Dorota Stachnik
+48 881 03 03 05

mgr Aleksandra Wasilewska

psychologia@meavita.pl

Inspektor Ochrony Danych

Łukasz Długosz
iod@meavita.pl

Nasze strony

Media społecznościowe

Współpraca

Treści publikowanie na stronie mają charakter informacyjny oraz edukacyjny, nie stanowią porady medycznej.